Anbudspriset

Stadgar

 

Stadgar för föreningen Anbudspriset

 
 

Föreningen Anbudspriset har till ändamål att dela ut pris årligen till upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. 

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att dela ut Anbudspriset en gång varje år i syfte att premiera de bästa upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. Föreningens medlemmar är företag och organisationer som vill medverka till att dela ut priset. 

2 § Sammansättning
Föreningen består av de juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Enskild firma betraktas som juridisk person. 

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 

4 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter gemensamt. 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är brutet räkenskapsår, 1 juli till den 30 juni. 

6 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen fram till nästkommande årsmöte. 

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

8 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar och handlingar skänkas till Centrum för Näringslivshistoria. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap
Förening är öppen för juridiska personer som företag, branschförbund och näringslivsorganisationer med koppling till offentlig upphandling. Föreningen är inte öppen för politiska partier eller politiska förbund. Föreningens styrelse äger rätt att neka medlemsansökan om förutsättning för uteslutning enligt 11 § 1 stycket. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlemskapet erhålls när medlemsavgiften är erlagd. 

10 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 30 juni anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlem avförs från medlemsförteckningen. 

11 § Uteslutning
Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller på annat sätt motverkar föreningens syfte och ändamål. 

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkten för årsmötet

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer i Sverige. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på lämpligt sätt som styrelsen beslutar. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

14 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet har rösträtt på möte. Rösträtten gäller för den juridiska personen som är medlem i föreningen. Företrädaren för den juridiska personen ska styrka sin behörighet att rösta. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Varje fysisk deltagare med rösträtt på mötet har en röst. 

16 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val till styrelsen skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

17 § Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen. 

18 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8. Fastställande av medlemsavgift. 
9. Behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 
11. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 
12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

19 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % dock minst 5 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §. 

20 § Val av styrelse
Varje medlem i föreningen har rätt att inkomma med förslag på ordförande och övriga medlemmar av styrelsen. Det ankommer på den sittande styrelsen att förbereda förslag på styrelsens sammansättning. Förslaget ska komma medlemmarna tillhanda senast i samband med kallelse till årsmöte.

STYRELSEN

21 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 4 till 10 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot och antalet ledamöter understiger minimiantal i styrelsen ska styrelsens kalla medlemsmöte för kompletteringsval inom tre månader. 

22 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• godkänna och utesluta medlemmar
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• föreslå medlemsavgift till årsmötet
• tillställa årsmötet räkenskaper
• förbereda årsmöte
• tillsätta jury som utser vinnare av anbudspriset

23 § Jury
Styrelsen tillsätter den jury som i sin tur utser vinnaren av Anbudspriset. Juryn ska bestå av minst 3 personer och högst 8 personer varav minst 1 medlem ska komma från styrelsen. Juryn utser en ordförande som också är sammankallande. Styrelsens ordförande kan inte samtidigt vara ordförande i juryn. 

Tillfällen då jäv uppstår ska undvikas av styrelsen. De jurymedlemmar som befinner sig i eller riskerar en jävssituation ska inte delta i dessa besluten. 

Skulle juryns ledamöter bli färre än tre vid tillfället då vinnare ska utses får juryn i samråd med styrelsen välja in ytterligare ledamöter. 

24 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens vid mötet närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. 

25 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 


Stockholm den 15 september 2017