Anbudspriset

Föreningen & priset

 
 

Anbudspriset – för bra kommunikation 

Anbudspriset är en ideell  förening vars ändamål är att årligen dela ut pris till den upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. Medlemmar är företag och organisationer som vill medverka till att dela ut priset. 

Anbudspriset

Nyckeln till en lyckad upphandlingsprocess är bra kommunikation mellan upphandlaren och leverantörer. Anbudspriset delas ut till en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov. 

Syftet med priset

Vi är övertygade om att upphandlingsförfarandet genom bra kommunikation kan utvecklas och att följden kan bli att rätt krav ställs på produkter och tjänster. Detta leder till en transparent upphandlingsprocess och ett bättre fungerande avtal. Att vi som leverantörer tillåts vara mer aktiva i processen gör oss till bättre leverantörer.

I slutändan hoppas vi att prisets fokus på de här områdena kan leda till mer transparenta och tydliga avtal där brukarna av tjänsterna får vad de efterfrågar och samhället sparar pengar.

Marknaden för offentliga upphandlingar skulle med några enkla medel kunna fungera betydligt bättre

  • Förbättra kraven i upphandlingarna, förankra dem i branschen och följ upp dem under avtalstiden.
  • Anpassa kraven som upphandlaren ställer efter hur branschen faktiskt kan leverera.
  • Förbättra kraven till att uppfattas som mindre ensidiga och prisfokuserade. Se till de eventuella möjligheter som kan finnas. Vi anser att nyckeln till en fungerande upphandlingsprocess är kommunikationen mellan upphandlare och leverantörer – inför, under och efter upphandling.
     

Varför heter det Anbudspriset?

Skälen till att vi valt att kalla priset för just Anbudspriset är följande:
Juryn består av representanter från anbudsgivarsidan, alltså leverantörerna. Det är alltså anbudsgivarnas pris till upphandlaren, förkortat Anbudspriset!

Kriterier

Anbudspriset kan delas ut inom alla branscher. Grundkriteriet för att bli nominerad är att upphandlaren eller avtalsförvaltaren engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov. Upphandlaren eller avtalsförvaltaren ska dessutom uppfylla ett eller båda av nedanstående kriterier. 

  1. Upphandlaren eller avtalsförvaltaren har genom god dialog med branschens aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i avtalet, och på så sätt höjt kvaliteten på avtalet.

  2. Upphandlaren eller avtalsförvaltaren har fört en dialog med leverantören under avtalstiden, satt sig in i branschen och agerat vid brister eller oseriöst uppträdande från leverantörens sida, exempelvis genom att häva avtalet.